%e6%9e%97%e6%b3%b3%e6%b7%98-%e8%a1%97%e9%a0%ad%e8%a8%aa%e5%95%8fcover

之前TVB自己都有訪問返佢自己,最想瘋狂同林泳淘做咩?
就係瘋在做街頭訪問喇,每次林泳淘都去做街頭訪問,其實都好辛苦,所以想大家遇到佢就熱情D答喎。

琴日果集東張西望,有林泳淘著住緊身冷衫去做街頭訪問:

林泳淘 街頭訪問林泳淘 街頭訪問2林泳淘 街頭訪問3林泳淘 街頭訪問4林泳淘 街頭訪問5

林泳淘 街頭訪問6林泳淘 街頭訪問7林泳淘 街頭訪問8林泳淘 街頭訪問9林泳淘 街頭訪問10

同場加影,大家仲記唔記得佢訪問捉精靈既訓練員?
林泳淘 東張西望林泳淘 東張西望2林泳淘 東張西望3林泳淘 東張西望5

林泳淘 東張西望4林泳淘 東張西望8林泳淘 東張西望9林泳淘 東張西望7林泳淘 東張西望6